Wat is 
gastouderopvang?

Wet Kinderopvang

In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet komt in de kosten van de kinderopvang. Deze gesubsidieerde kinderopvang vindt plaats aan huis bij een vraagouder of in een gastgezin bij de gastouder thuis. Om in aanmerking te komen voor deze kinderopvangtoeslag moet u zich laten registreren bij een erkend gastouderbureau.

↪ Lees meer...
Fleur is zo’n erkend gastouderbureau. Het bureau staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder het nummer: 765803240.

Uw gastouder moet ook geregistreerd staan in het register. Het gastouderbureau meldt de gastouder die aan de wettelijke opleidingseisen voldoet aan. De gemeente waar de opvang plaatsvindt controleert de gegevens van de gastouder en brengt een bezoek aan de opvanglocatie. Wanneer de gastouder en de opvanglocatie voldoen aan de eisen, wordt de gastouder opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze officiële registratie is verplicht om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

 

Soorten gastouderopvang

Opvang bij de gastouder thuis
De gastouder vangt bij haar thuis kinderen op volgens de wettelijk toegestane regels. De op te vangen kinderen draaien mee in het gezin van de gastouder.

 

Opvang bij de vraagouder thuis
Bij thuisopvang wordt de eigen woning van de ouders gezien als de opvanglocatie. Er gelden wel aanvullende regelingen: de gastouder aan huis bij de vraagouder valt onder de Regeling dienstverlening aan huis en mag maximaal drie dagen per week opvang bieden op hetzelfde adres.

 

Regelingen voor een gastouder aan huis
Als een gastouder bij een vraagouder thuis werkt, valt de situatie in feite onder twee regelingen: die van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regeling, én de Regeling dienstverlening aan huis.

Rijksoverheid

Landelijk Register Kinderopvang

Gastouderbureau Fleur staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder het nummer: 765803240.

Wet & regelgeving gastouderopvang

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Gastouders aan huis moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit houdt onder andere in dat de gastouder aan huis aangesloten moet zijn bij een gastouderbureau en dat zowel het bureau als de gastouder ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast moet de gastouder aan huis voldoen aan de gestelde opleidingseisen en moet er een contract overlegd kunnen worden. Wanneer aan alle eisen wordt voldaan heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Regeling dienstverlening aan huis
Met de Regeling dienstverlening aan huis kunt u iemand in dienst nemen om klussen in en om uw huis te doen, zoals boodschappen, de verzorging van huisdieren of de was. Werkzaamheden als gastouder aan huis vallen ook onder deze regeling.
U bent opdrachtgever, maar ook werkgever, en de gastouder is uw werknemer. Via de Regeling dienstverlening aan huis hoeft u echter niet alle werkgeverslasten te dragen. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden en de gastouder voert het werk uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een contract. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet zowel u als de gastouder een particulier zijn.

 

Regels voor ouder(s) bij opvang aan huis

 • De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt is niet van belang. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag.
 • U betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder én een bedrag aan het gastouderbureau.
 • U betaalt een vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen (het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal werkdagen per week).
 • Als de gastouder ziek wordt, moet u het loon zes weken doorbetalen (ten minste 70% van het loon, maar minimaal het minimumloon).
 • U heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract afgesloten. In dit contract moet zijn opgenomen: de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.
 • U heeft verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt. U hoeft nergens op te geven dat iemand voor u werkt.
 • U bent een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

 

Regels voor de gastouder

 • De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.
 • De gastouder moet inkomstenaangifte doen bij de Belastingdienst.
 • De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.
 • De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

GASTOUDERBUREAU FLEUR

uw gastouderbureau in regio Hoogeveen